Article

2020 British Open All Round Results

results

Congratulations to Tony Coulstock for winning High Gun, followed very closely by runner up Tom Claydon and Darren Watkinson.

  Name CPSA No Score S/O Res *
Senior High Gun Tony Coulstock EE107036 96  
Runner Up of Match Tom Claydon EE136712 95 23
Third Overall Darren Watkinson EE127060 95 21
CLASS AA        
1st Jack Thompson EE108838 95  
CLASS A        
1st Tom Claydon EE136712 95 23
CLASS B        
1st Linda Grayson EE119965 83  
CLASS C         
1st Melissa Callum EE127240 72 17+4
LADIES HIGH GUN Emma Stacey EE125027 87  
2nd Linda Grayson EE119965 83  
3rd Joanna Thomas EE127946 78  
JUNIOR HIGH GUN Daniel Carpenter EE132080 83  
VETERAN HIGH GUN Richard Chapple EE668 90 24
2nd Dean Webber EE70231 90 22
3rd Peter Mylam EE28522 86  
COLT HIGH GUN Denzil Grose EE130036 81